ข่าว'กองทัพภาค1'ส่งมอบบ้านปรับปรุงซ่อมแซมให้ผู้ยากไร้ - kachon.com

'กองทัพภาค1'ส่งมอบบ้านปรับปรุงซ่อมแซมให้ผู้ยากไร้
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาค 1 เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส และเตียงคนไข้ให้กับผู้ป่วยติดเตียงให้กับราษฎร ในพื้นที่ หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 6 ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และหมู่ 2 ต.สาลี อ.บางปลาม้า ดำเนินการโดยหน่วยทหารของกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร จังหวัด และภาคเอกชน โดยกองทัพภาคที่ 1 จะรับดูแลในรูปแบบของวัสดุและอุปกรณ์จากภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาเท่านั้น ซึ่งโครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี คือ ตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุพรรณบุรี มณฑลทหารบกที่ 17 โดย พ.อ.กุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ์  เสธ.บก.ควบคุม กกล.รส.มทบ.17(จว.ส.พ.) ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ โดยมี น.ส.ดณิษา ใจเพ็ชร นายก อบต.กฤษณา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าวจนเสร็จสมบูรณ์

สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ 1 กับกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ตลอดจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนเออัด.