ข่าวมูลนิธิมิราเคิลฯร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ - kachon.com

มูลนิธิมิราเคิลฯร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำนวยการแสดงผลงานจากกิจกรรมชุด "ด้วยพระเมตตา ประชาอุ่นใจ เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10" ตอน จิตอาสาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดย ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562


ร.ต.ท.ดร. มนัส โนนุช กล่าวว่า ผลงานด้านจิตอาสาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ของศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นผลงานจากความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กรมพัฒนาที่ดิน และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรอีกมากมาย ทั้งภาครัฐ และ เอกชน

โดยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามแนวทางพระราชทาน โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาปัญหาให้แก่ประชาชน ซึ่งมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ได้น้อมนำการดำเนินการตามพระบรมราโชบายนี้อย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ร.ต.ท.ดร. มนัส โนนุช ได้แสดงความขอขอบคุณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 หน่วยบัญชาการพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของ ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ อย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา รวมไปถึงพันธมิตรจากหลายภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ และ ภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดผลงานจิตอาสาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นรูปธรรมเช่นนี้

พร้อมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมมือกันทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญกิจกรรมจิตอาสา ในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถทำได้ ความดีและงานจิตอาสาเล็กๆ ที่พวกเราแต่ละคน ร่วมกันทำตามโอกาสและเวลาอำนวย จะเกิดเป็นความสุขใจ ความอิ่มใจ กับตัวเรา และเกิดเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติ สมดังพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทาน โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ให้แก่ประชาชนชาวไทยเป็นต้นแบบ ของการทำงานและการดำรงชีวิต


ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ในรายการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" ออกอากาศทั้งภาพและเสียงทางสถานีวิทยุ มก. ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายนนี้