ข่าว'' โคบาลบูรพา '' สู้ภัยแล้ง - kachon.com

'' โคบาลบูรพา '' สู้ภัยแล้ง
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อชาวบ้านในอำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกผัก ผลผลิตไม่ดี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ จัดทำโครงการ '' โครงการโคบาลบูรพา ' 'ดำเนินโครงการในระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ.2560-2565) ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 1. ส่งเสริมการเลี้ยงแม่โคเนื้อผลิตลูก โดยอุดหนุนแม่โคเนื้อให้เกษตรกร 6,000 ราย รายละ 5 ตัว รวมแม่โคเนื้อ 30,000 ตัว 2.ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ เพื่อส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้เกษตรกรในพื้นที่แห้งแล้ง 3. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ สำหรับเกษตรกรผู้ได้รับการส่งเสริมให้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ และ 4.ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่/จัดตั้งสหกรณ์ “โคบาลบูรพา”เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

'' โคบาลบูรพา '' โครงการนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 6,100 ราย เป็นโคเนื้อ 6,000ราย และแพะ 100 ราย แบ่งเป็นอำเภอวัฒนานคร จำนวน 1,800 ราย ,อำเภออรัญประเทศ จำนวน 2,600 และอำเภอโคกสูง 1,700 ราย  ขณะนี้ทยอยมอบโคเนื้อกระจายไปทุกอำเภอแล้วจำนวนกว่า 14,000 ตัวโดย น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ในส่วนนี้ ทางกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดหาและทยอยส่งมอบโคเนื้อให้กับเกษตรกร มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในตุลาคม 2561 โดยที่โคที่จะส่งมอบต้องเป็นโคที่ผ่านการตรวจรับรองว่าปลอดโรคตามเสปคที่กรมปศุสัตว์กำหนด และสามารถตั้งท้องได้ นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมต้องมีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างน้อย 5 ไร่ และเน้นให้เลี้ยงโคแบบประณีต คือการเลี้ยงแบบมีโรงเรือนที่เหมาะสมด้านนายธเนศ โพธิ์ทอง รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งมอบโคให้ แล้วใน 3 อำเภอ ซึ่งเป็นอำเภอที่ประกาศภัยแล้งส่งมอบให้อำเภออรัญประเทศประมาณ 9,000 ตัว อำเภอ โคกสูง ประมาณ 2,500 ตัว อำเภอวัฒนานคร ประมาณ 2,500 ตัว รวมประมาณ 14,000 ตัว ซึ่งเป็นไปตาม เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญา 
แม้ว่าโครงการโคบาลบูรพา เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นาน แต่เกษตรกรที่รับมอบโคเนื้อไปแล้วต่างพากันดีใจและ ต่างพูดเสียงเป็นเดียวกันว่าพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนจากอาชีพจากการทำนา ทำไร่ มาเลี้ยงสัตว์ที่ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าแต่ได้ผลผลิตดี ที่สำคัญคือไม่ต้องคอยลุ้น ไม่ต้องรอ ไม่ต้องเสี่ยง จะเจอปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลน น้ำหรือไม่อีกต่อไปนางเฉลา ขาวสะอาด ประธานกลุ่มสามัคคีโคบาล อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เล่าว่า โครงการนี้ทำให้เกษตรกร และผู้ด้อยโอกาสได้รับความหวังและได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันหมด และยังเป็นโครงการที่ช่วยเหลือให้ชาวบ้านลดความเครียดเรื่องอาชีพ มีความหวังมากขึ้น ไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือฝนแล้ง แต่ชาวบ้านก็ยังมีความหวังเพราะโคเนื้อที่เลี้ยงไว้สามารถผลิตลูกออกมาให้เราเป็นรายได้ด้าน นางสุพัฒตรา สวามิ ประธานกลุ่มโคบสลบูรพาบ้านสี่แยกหนองหัวช้าง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เล่าว่า โครงการนี้ ทำให้ตัวเองมีอาชีพเสริมที่แน่นอน เป็นอาชีพเสริมที่ดีดีกว่าเราทำสวน ทำไร่มัน ไร่อ้อยอย่างเดียว เพราะทำอย่างนั้นก็ต้องรอแต่ปัจจัยหลักๆ คือ รอฟ้า รอฝน แต่เราเลี้ยงโคเนื้อ ฝน จะตกแดดจะออกเราก็เลี้ยงได้

ขณะที่  นางอัญชนา นุชธิสาร ประธานกลุ่มโคบาลบูรพา ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เล่าวว่า มีโครงกานี้ขึ้นมาดีมากเลย เป็นโครงการที่ชาวบ้านถูกใจมาก เหมือนกับเรามีอาชีพใหม่ สร้างรายได้ เพราะวัว มีรายได้ให้เราตั้งแม่มูลแล้ว''โคบาลบูรพา'' มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ส่งเสริมอาชีพและ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงปศุสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตลอดจน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งทางกรมปศุสัตว์กำลังเร่งดำเนินการเพื่อส่งมอบโคเนื้อให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้