ข่าวลูกศิษย์อาลัย! ศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.รามฯ เสียชีวิตแล้ว - kachon.com

ลูกศิษย์อาลัย! ศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.รามฯ เสียชีวิตแล้ว
ข่าวประจำวัน

photodune-2043745-college-student-s

ศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถึงแก่กรรมแล้ว ด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 20.10 น. วันที่ 5 ธ.ค. 2560 สิริอายุ 73 ปี 8 เดือน...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 4 สมัย (12 ปี) ได้ถึงแก่กรรมแล้วด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 20.10 น. วันที่ 5 ธ.ค. 2560 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริอายุ 73 ปี 8 เดือน ญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดนวลจันทร์ในวันพรุ่งนี้ (6 ธ.ค.)

ประวัติโดยย่อ

ศ.รังสรรค์ แสงสุข เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2487 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวน พี่น้อง 5 คน 
ของนางสุมณฑา (เสียชีวิต) ภรรยาชื่อ รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข มีบุตร-ธิดา  5 คน 

การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อบรมและดูงานการบริหารมหาวิทยาลัย การใช้กฎหมาย การจัดหลักสูตร จากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา, ปริญญาโท ทางด้านการบริหาร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
          
เป็น ทนายความ, บรรณาธิการข่าวรามคำแหง 6 ปี, กรรมการประจำสำนักฯ สวป., กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์,  เลขานุการกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์, กรรมการสภาอาจารย์สองสมัย, ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์, ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ผู้บรรยายโรงเรียนสืบสวนสอบสวนกรมตำรวจ, โรงเรียนเดินเรือกรมเจ้าท่า และวิทยาลัยการทัพบก, สมาชิกวุฒิสภา 22 มีนาคม 2539, อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 20 สิงหาคม 2541 (ครบวาระ 19 ส.ค.2545), กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 9 ธันวาคม 2540, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ14 กุมภาพันธ์ 2544, อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) 16 มกราคม 2546 (ครบวาระ 16 ม.ค.2550), 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 11 ตุลาคม 2549, กรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 12 ธันวาคม 2549, รักษาการคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง15 กุมภาพันธ์ 2539   (ครบวาระ 14 ก.พ.2541),  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 20 สิงหาคม 2541 (ครบวาระ 19 ส.ค.2545), อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง16 มกราคม 2546 (ครบวาระ 16 ม.ค.2550) เกษียณอายุราชการ